Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 

- posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.

- wypełnienie i przesłanie do Zakładu Trakcji Elektrycznej IME PW zgłoszenia  - ankiety  na studia podyplomowe wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe filetype pdf 

- złożenie oświadczenia o ponoszeniu opłat za studia w przewidzianych terminach (osoba prywatna lub pracodawca) – opłata za studia wynosi 6270 zł.

Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego.

Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje po wniesieniu opłaty w wysokości 6270,00 zł do dnia 30 września 2013r. Istnieje możliwość, po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata, wniesienia opłaty w dwóch ratach. W tym celu należy złożyć zobowiązanie o wpłacie drugiej raty w obowiązującym terminie. Rata pierwsza 3140zł, termin wpłaty jw., rata druga 3130zł, termin wpłaty do 15 lutego 2014 r. Wpłata powinna wpłynąć na rachunek Politechniki Warszawskiej o nr.:

55 1240 1053 5111 1043 0020 0091

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Zasilanie sieciowe pojazdów trakcyjnych