Warunki przyjęcia na Studia Podyplomowe:

 Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.

 Wypełnienie i przesłanie do Zakładu Trakcji IME PW zgłoszenia  - ankiety  na Studia Podyplomowe wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych (formularz dostępny na stronie: http://ztu.ime.pw.edu.pl/ ).

 Złożenie oświadczenia o ponoszeniu opłat za studia w przewidzianych terminach (osoba prywatna lub pracodawca) - opłata za studia wynosi 4.990zł.

  Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych będzie zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego.

Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje po wniesieniu opłaty w wysokości 4.990zł. do dnia 15 września 2012. Istnieje możliwość po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata, że uczestnika studium, wniesienie opłaty w dwóch ratach. W tym celu należy złożyć zobowiązanie o wpłacie drugiej raty w obowiązującym terminie. Rata pierwsza 2.500zł, termin wpłaty jw., druga rata 2.490zł. - termin wpłaty do 15 lutego 2012 r. Wpłata powinna wpłynąć na rachunek Politechniki Warszawskiej o nr.: 55 1240 1053 5111 1043 0020 0091

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Nowoczesny ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany

Jeżeli przedsiębiorstwo kierujące pracownika wymaga przed wpłatą wystawienia faktury, należy złożyć zamówienie o wystawienie faktury podpisane przez osobę upoważnioną do podpisywania zobowiązań. Uregulowanie wszystkich płatności jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia do egzaminu końcowego (uchwała Senatu PW nr 85/XLVI/2006 z dnia 21.06.2006).