Eleventh International

Conference

Modern Electric Traction

10-12 October 2013, Warsaw

 

logo met2013

 


Abstracts of papers MET'2013 filetype pdf

 

Articles - papers


Autorzy / Author(s) Tytuł oryginału / tłumaczenia – Original title / translation
A. M. Halangau A new solution for the optimization of urban public transport energy consumption /
Nowe rozwiązanie służące do optymalizacji zużycia energii w publicznym transporcie miejskim
W. Czuchra
W. Zając
Analiza impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego w aspekcie zakłóceń w sieci trakcyjnej / Analysis of input impedance of a traction vehicle in terms of disturbances in a catenary
M. Pawlik Analiza obowiązków podmiotów zamawiających i realizujących modernizacje linii kolejowych w zakresie dopuszczania podsystemów do eksploatacji /
Analysis of obligations on the side of parties ordering and performing modernisation of railway lines in the field of authorisation of subsystems for service
A. Szeląg
M. Patoka
Analiza oddziaływania systemu trakcji elektrycznej 25kV 50 Hz AC na system 3kV DC przy zasilaniu ze wspólnego węzła sieci elektroenergetycznej /
Analysis of influence of a 25 kV 50 Hz traction power supply system on a 3 kV DC system when supplied by a common power grid
S. Rawicki
K. Chyła
R. S. Glia
M. Nowak
M. Różański
Comparative analysis of parameters of energy – saving traffic of trams with direct current motors and induction motors / 
Analiza porównawcza parametrów energooszczędnych jazd tramwajów z silnikami prądu stałego i silnikami indukcyjnymi
M. Nikšić
T. J. Mlinarić
M.Brkić
Determining traffic and technical characteristics of new locomotives on Rijeka-Zagreb line after the catenary voltage unification /
Wyznaczanie technicznych i ruchowych charakterystyk dla nowych lokomotyw na linii Rijeka-Zagrzeb po uprzednim ujednoliceniu napięcia
Z. Durzyński Diagnozowanie i prognozowanie stanu technicznego podstawowych podzespołów napędu trakcyjnego /
Diagnosis and prognosis of a technical condition of basic subunits of a traction driver
V. Sychenko Distortion of traction current researching in the rail network in a mountain pass /
Zakłócenie badania prądu trakcyjnego w sieci kolejowej na przełęczy
P. Majka Energia elektryczna – tania? czy droga? /
Electric energy-a cheap or an expensive?
J. Anuszczyk
S. Barański
A. Gocek
Evaluation of quality of automatically stopping trains on the subway line /
Ocena jakości systemu automatycznego zatrzymywania pociągów na linii metra
A. Szeląg
M. Steczek
Input impedance as a parameter for selection of filter parameters for an electric traction vehicle /
Impedancja wejściowa jako wskaźnik doboru parametrów filtru dla elektrycznego pojazdu trakcyjnego
A. Buze Kierunki rozwojowe elementów elektromagnetycznych przekształtników trakcyjnych / Development directions of electromagnetic elements of traction converters
S. Drapik
M. Dudzik
A. Kobielski
J. Prusak
Komparatywna ocena zmienności obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych /
Comparative assessment of changeability of railway traction substations load
 K. Karwowski
L. Jarzębowicz
M. Kuciński
Koncepcja zdalnego sterowania i monitoringu urządzeń trakcyjnych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych /
Concept of remote control and monitoring of traction devices with the use of ICT
I. Uglešić
M. Mandić
E. Plavec
B.Filipović-Grčić
Z. Dokaza
Measurements and simulations in trail operation of eletric traction power supply after its modification /
Pomiary i symulacje funkcjonującego systemu zasilania trakcji elektrycznej po modyfikacji
A. Białoń
J. Furman
M. Laskowski
Ł. Zawadka
Metodyka wyznaczania optymalnych odległości rozmieszczania warystorowych ograniczników przepięć chroniących sieć trakcyjną /
Methodology for determining optimal lengths between varistor surge limiters protecting ca tenary
M. Wieczorek Model and Loss-Minimizing Control of Axial-Flux Interior PM Synchronous Motor for Electric Vehicle /
Model i sterowanie z minimalizacją strat w silniku osiowo-strumieniowym z magnesami trwałymi dla pojazdów elektrycznych
M. Lewandowski Model superkondensatora dla celów sterowania /
Supercapacitor model for the purpose of control in traction systems
J. Bongiorno
F. Fichera
A. Mariscotti
Modeling of DC railway lines for the analysis of infrastructure influence on conducted emissions /
Modelowanie linii kolejowych prądu stałego w celu analizy wpływu infrastruktury na przeprowadzone emisje
Z. Wróbel Modelowanie zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych dla uszynień grupowych w układzie otwartym /
Modelling of lighting risk of a catenary for collective structure bonding in an open system
M. Pawełczyk Multisource drive systems on railways /
Wieloźródłowe układy napędowe na kolei
M. Pácha
J. Štěpánek
Novel design of a supercapacitor driven hybrid locomotive for heavy yard switching operations /
Nowy model lokomotywy napędzanej superkondensatorem hybrydowym dla operacji łączeniowych ciężkich stacji rozrządowych
L. Jarzębowicz
S. Judek
K. Karwowski
M. Mizan
Nowa metoda diagnostyki stanu technicznego nakładek stykowych /
A new method for diagnostics of a technical condition of contact tips
G. Skarpetowski O wymiarowaniu podsystemów lokomotywy 25kV, 50 Hz /
Dimensioning of 25kV, 50 Hz locomotive’s subsystems
A. Dmowski
P. Pośpiech
Ł. Fabijański
Poprawa jakości energii w sieciach energetyki rozproszonej przez zastosowanie filtrów hybrydowych /
Quality improvement of energy in the networks of distributed power engineering by application of hybrid filters
L. Lipiński
M. Miszewski
Porównanie charakterystyk trakcyjnych elektrycznych pojazdów kolejowych z asynchronicznymi napędami trakcyjnymi /
Comparison of traction characteristics of rail electric vehicles with asynchronous traction driver
W. Jefimowski Porównanie zużycia energii przez szybkie pociągi na linii kolejowej zelektryfikowanej w systemach zasilania AC i DC /
Comparison of energy consumption by high speed trains in the electrified railway lines in AC and DC supply systems
D. Bosiy Power quality complex estimation at AC traction substations /
Kompleksowa ocena jakości mocy w podstacjach trakcyjnych prądu przemiennego
K. Białobrzeski Przenoszenie wymagań SIL – poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa z przemysłu do taboru kolejowego /
Transferring SIL (Safety Integrity Level) requirements –from industry to the railway rolling stock
A. Pochanke
M. Lewandowski
Pulsacja prądu i momentu silnika bezszczotkowego prądu stałego /
Pulsations of current and torque of a DC brushless motor
P. Мykhalichenko Simulation of transient processes into the dc electric locomotives in the mode of «removal and recovery» voltage at its current collector /
Symulacja procesów przejściowych w lo-komotywach elektryczych prądu stałego po zaniku i powrocie napięcia na odbieraku prądu
L. Jarzębowicz
S. Judek
K. Karwowski
Stanowisko do diagnostyki i regulacji wyzwalaczy przekaźników w obwodach lokomotyw elektrycznych /
A stand for diagnostics and regulation of relay releases in the circuits of electric locomotives
P. Stec Sterownie wielofazowych silników indukcyjnych przy awarii falownika /
Controlling the multi-dimension induction motors under conditions of inverter failure
M. Dudzik
S. Drapik
J. Prusak
A. Kobielski
Studium efektywności zastosowania sieci neuronowych w badaniach obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych /
Effectiveness of neural networks application in study on rail loads of traction substations)
P. Chudzik
A. Radecki
R. Nowak
D. Lewandowski
Supercapacitor storage in vehicles powered from battery or overhead lines /
Superkondensatorowy zasobnik w pojazdach zasilanych z baterii lub linii napowietrznych
P. Chudzik
D. Lewandowski
A. Lorenc
P. Łukasiak
R. Nowak
Transient states modelling of group traction drive /
Modelowanie stanów przejściowych grupowego napędu trakcyjnego
T. Maciołek
M. Potzsch
S. Wesołek
Wiąski kablowe pojazdów szynowych – współczesne realizacje i dobre praktyki projektowania /
Cable harnesses design for rolling stock- modern tendencies and good practices
A. Szeląg
Z. Załuska
A. Urban
Wpływ modernizacji układu zasilania linii 3kV DC przy wprowadzeniu ruchu pociągów z prędkością 200-220 km/h na oddziaływanie podstacji trakcyjnych na zasilającą sieć elektroenergetyczną /
Influence of energy recuperation on a supply system of ‘Filtrowa’ and ‘Annopol’ traction substations in Warsaw Trams Company
G. Bajno Wpływ rekuperacji energii na układ zasilający podstacji trakcyjnej „Filtrowa” i „Annopol” w Tramwajach Warszawskich /
Influence of energy recuperation on a supply system of ‘Filtrowa’ and ‘Annopol’ traction substations in Warsaw Trams
T. Maciołek
M. Głowacz
Współpraca pantografu z siecią trakcyjną tramwajową na skrzyżowaniu /
Pantograph-tram catenary cooperation at crossing
A. Szeląg
Z. Załuska
Zagadnienia funkcjonowania układu zasilania systemu 3 kV DC w warunkach występowania ograniczonej zdolności przesyłu energii /
Problems of operation of a 3 kV DC traction supply system with reduced power supply capa city
J. Dąbrowski Zasobnik superkondensatorowy dla trakcji na 3 kV DC /
Supercapacitor storage for 3kV DC electric traction
A. Urban Zmiana obciążenia układu zasilania 3kV DC linii kolejowej przy zwiększaniu
prędkości pociągów powyżej 200 km /
Change of load of 3 kV DC traction power supply due to increase of trains speed over 200 km/h