Met2007 plakat m

"SYSTEM TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ - PROBLEMY EKOLOGICZNE"Autorzy

 

Adam Szeląg - Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, Zakład Trakcji Elektrycznej

Dominik Szeląg - PKP Energetyka sp. z o.o.

 

Abstract

Electric traction systems - ecological problems
There are presented in the paper main ecological aspects of electric traction systems. Advantages of electrified transport are emphasized comparing with road transport as: lower energy consumption, reducing road traffic, less emission to atmosphere, less land usage, higher safety and regularity of traffic.
However environmental-friendly electric traction creates some minor negative influence on neighbouring area and technical infrastructure: noise and emission from electrical equipment and installations. The problems of disturbances caused by traction vehicles and fixed s and installations are discussed in the paper with presentation of recommended standards and solutions.

Artykuł czytaj dalejfiletype pdf

Literatura
[1.] Biała Księga – Europejska Polityka Transportowa 2010. Czas na podjęcie decyzji. COM 2001/370)z 12.09. 2001r
[2.] Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz Dyrektywa Rady 97/11AA/E z dnia 3.03.1997.
[3.] EcoTransIT- metodyka i system do szacowania oddziaływania zakłócającego transportu na środowisko. ECoTransit Environmental Load Calculation (WWW.ecotransit.org)
[4.]External cost of transport. Accidents, environment land congestion cost In Western Europe. INFRAS/IWW. Zurich/Karlsruhe. 2000
[5.] External Cost of transport In Central and Eastern Europe. . INFRAS/HERRY. Zurich/Wiedeń 2003
[6.] Gronowicz J. - Ochrona środowiska w transporcie lądowym.
[7.]Gronowicz J.– Kierunki zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez lokomotywy spalinowe.TTS-9/2005
[8.] PN-EN-50122-2. Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego,
[9] PN-EN 61000-2-4; PN-IEC 1000-2-4 Kompatybilność elektromagnetyczna. Środowisko. Poziomy kompaty-bilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych załącznikiem krajowym NB (tłumaczenie fragmentu normy ENV 61000-2-2 dotyczącego wahań i zapadów napięcia oraz krótkotrwałych przerw w zasilaniu)
[10.] Polska Norma PN-EN 50163:1999 Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilające systemów trakcyjnych.
[11.] Polska NormaPN-EN_50122-1:2002 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Cz. 1. Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.
[12.]Polska Norma PN-EN 61000-2-4:2003(U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Środowisko. Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych.
[13.] Polska Norma PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
[14.] Porównanie kosztów eksploatacji kolejowych pojazdów trakcji spalinowej i pojazdów trakcji elektrycznej. (A. Szeląg, E. Kałuża, Z. Drążek, L. Mierzejewski). Praca Zakładu Trakcji Elektrycznej Politechniki Warszawskiej zlecona przez PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa, 2006
[15.] Raczyński J. – Koszty zewnętrzne w polityce rozwoju transportu (TTS 7-8/2003)
[16.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r., nr 2, poz.6).
[17] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573).
[18.] Schwarz H.PROSPER-Environmental Guideline for the Procurement of New Rolling Stock. UIC-Rail Energy Efficiency Conference, 2-4 II 2004, Paris
[19.] Szeląg A. – Problemy oddziaływania trakcji elektrycznej na środowisko. Technika Transportu Szynowego 11-12/2006, s.46-57
[20.] Szeląg A. Mierzejewski L., - Zagadnienia badań jakości zasilania w systemach trakcji elektrycznej prądu stałego. MET’03
[21.] Materiały z Internetu.